ตลาดยาระดับสูงที่จะเติบโตอย่างมาก มูลค่าคาดว่าจะเท่ากับ 137.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตประจําปี 13.39% | Infinium Global Research

Health25 healthhjm Global Advanced Drug Delivery Market Set to Surge, Reaching USD 137.33 Billion by 2030 with a CAGR of 13.39% | Infinium Global Research

ปุเน, ประเทศอินเดีย, วันที่ 17 ตุลาคม 2563 — ในการตีพิมพ์ล่าสุดจาก Infinium Global Research มีการตรวจสอบอย่างลึกซึ้งถึง ตลาดการส่งยาอย่างก้าวหน้า โดยมีมุมมองทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค รายงานนี้วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงส่วนต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของตัวขับเคลื่อน ข้อจํากัด และตัวชี้วัดในระดับมหภาคต่อตลาดการส่งยาอย่างก้าวหน้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รายงานนี้เสนอภาพรวมที่ครอบคลุมถึงแนวโน้ม คาดการณ์ และมูลค่าทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดการส่งยาอย่างก้าวหน้าในระดับโลก นอกจากนี้ ตลาดการส่งยาอย่างก้าวหน้าในระดับโลกมีมูลค่าถึง USD 43.85 พันล้าน ในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น USD 137.33 พันล้าน ภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตประจําปี (CAGR) ที่สูงถึง 13.39% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2573

Infinium_Global_Research_Logo

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.infiniumglobalresearch.com/market-reports/sample-request/424

การส่งยาอย่างก้าวหน้า: ปฏิวัติการแพทย์

คําว่า “การส่งยาอย่างก้าวหน้า” หมายถึงเทคนิค การจัดทํายา และวิธีการที่ใช้ในการส่งยาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ มันแสดงถึงการส่งยาอย่างแม่นยําไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ เช่น ในเส้นประสาทหรือเซลล์ ระบบการส่งยาอย่างก้าวหน้าถูกออกแบบมาเพื่อส่งยาในลักษณะที่ควบคุมหรือแก้ไขได้ ทําให้ได้รับการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีที่น่าสนใจและมีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมสาธารณสุขด้วยความแม่นยํา ความถี่ในการรับประทานยาที่ลดลง และความแปรปรวนของระดับยาในระบบที่ลดลง

ตัวขับเคลื่อนและความท้าทายที่กําหนดรูปแบบตลาด

หนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดการส่งยาอย่างก้าวหน้าคืออัตราการเกิดโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นในประชากรทั่วโลก นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างมากของงบประมาณด้านสุขภาพทั่วโลกยังเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ตลาดการส่งยาอย่างก้าวหน้าเติบโตมากขึ้น นอกจากนี้ การวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมยายังเปิดโอกาสให้มีการเสนอรูปแบบยาใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม ตลาดต้องเผชิญความท้าทายจากการเกิดการเรียกคืนยาและความล้มเหลวของยาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจกีดกันการเติบโตของตลาดการส่งยาอย่างก้าวหน้าในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ นอกจากนี้ กฎระเบียบของรัฐบาลที่เข้มงวดและความจําเป็นในการได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของตลาดได้เช่นกัน

ภาพรวมตามภูมิภาค: ภูมิภาคอเมริกาเหนือนํา ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเติบโตอย่างรวดเร็ว

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในปัจจุบันถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดการส่งยาอย่างก้าวหน้า ปัจจัยที่

Next Post

แคนาดาจะช่วยฟิลิปปินส์ติดตามการประมงผิดกฎหมายด้วยระบบตรวจสอบดาวเทียม

อังคาร ต.ค. 17 , 2023
ประเทศแคนาดาจะช่วยฟิลิปปินส์ในการตรวจจับการประมงผิดกฎหมายด้วยระบบตรวจสอบดาวเทียม ตามข้อตกลงใหม่ ตามที่เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์กล่าวเมื่อวันจันทร์ ข้อตกลงนี้ให้ศูนย์ตรวจสอบชายฝั่งแห่งชาติของฟิลิปปินส์สามารถเข้าถึงข้อมูลจากระบบ “Dark Vessel Detection System” ของแคนาดา ซึ่งใช้เทคโนโลยีดาวเทียม […]