ตลาดวิเคราะห์สุขภาพขยายตัว: รายงานล่าสุดจาก Infinium Global Research คาดการณ์มูลค่าตลาด 179.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2030 ด้วยอัตราการเติบโตประจําปีถึง 21.29%

ADDRicky Healthcare Analytics Market Soars: Infinium Global Research's Latest Report Predicts Market Value of USD 179.62 Billion Value by 2030 with an Impressive CAGR of 21.29%

ปูเน, อินเดีย, ต.ค. 13, 2023 — Infinium Global Research, บริษัทวิจัยตลาดที่มีชื่อเสียง ได้ออกรายงานวิเคราะห์ตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพอย่างครอบคลุม ซึ่งมีการวิเคราะห์กลุ่มตลาดและกลุ่มย่อยทั้งระดับโลกและภูมิภาค รายงานดังกล่าวศึกษาผลกระทบของตัวขับเคลื่อน อุปสรรค และตัวบ่งชี้ใหญ่ต่อตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว.

Infinium_Global_Research_Logo

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.infiniumglobalresearch.com/market-reports/sample-request/1317

ตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพระดับโลกกําลังเติบโตอย่างมาก โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของข้อมูลสุขภาพรวมถึงบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHRs) ภาพถ่ายทางการแพทย์ ข้อมูลที่ผู้ป่วยสร้างขึ้น และข้อมูลพันธุกรรม การไหลเวียนของข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของตลาดอย่างมาก นอกจากนี้ กฎระเบียบที่บังคับให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการสุขภาพ เช่นโครงการ Meaningful Use ในสหรัฐอเมริกา ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้ตลาดมีการเติบโตมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ต้นทุนของโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการนําไปติดตั้งและบํารุงรักษา ก็เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการเติบโตของตลาด อย่างไรก็ตาม การนําการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการแพทย์แม่นยําและเฉพาะบุคคล เปิดโอกาสใหม่แก่ตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพอย่างมาก.

สรุปสําคัญ:

  • การคาดการณ์การเติบโตอย่างมาก: ในปี 2565 ตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพระดับโลกมีมูลค่า 31.10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะเติบโตเป็น 179.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 อัตราการเติบโตประจําปีคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 21.29 ซึ่งบ่งชี้ศักยภาพที่สูงของอุตสาหกรรมนี้
  • ภูมิภาคที่เป็นผู้นํา: ภูมิภาคอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะยังคงมีตําแหน่งผู้นําตลาดอยู่ ซึ่งเกิดจากนโยบายของรัฐบาลเช่นโครงการ EHR และโครงการ HITECH ในภูมิภาคยุโรปตลาดอยู่ในอันดับสอง เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการให้ความสําคัญกับการจัดการข้อมูล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวทางการแพทย์และการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสุขภาพ
  • การวิเคราะห์แบ่งตามประเภท วิธีการให้บริการ การประยุกต์ใช้ และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์: รายงานให้ข้อมูลแยกตามประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์อธิบาย การวิเคราะห์แนะนํา และการวิเคราะห์พยากรณ์ วิธีการให้บริการ ได้แก่ ระบบเครือข่ายเครือข่าย ออนไลน์ และคลาวด์ การประยุกต์ใช้ ได้แก่ ด้านการแพทย์ การเงิน การดําเนินงาน และการบริหาร และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ผู้ให้บริการสุขภาพ ผู้ให้บริการประกันสุขภาพ และอื่นๆ
  • บริษัทตัวอย่าง: รายงานนําเสนอข้อมูลบริษัทต่างๆ ในตลาด เช่น Oracle Cerner, IBM Corporation, Inovalon, Athenahealth

Next Post

ตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพฉลาดพร้อมที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด คาดว่าจะมีมูลค่า 402.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2030 | Infinium Global Research

เสาร์ ต.ค. 14 , 2023
ปูเน, อินเดีย, 13 ต.ค. 2566 — Infinium Global Research, หน่วยงานวิจัยตลาดชั้นนํา ได้เปิดเผยรายงานวิเคราะห์ตลาดที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ ตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพฉลาด รายงานฉบับนี้วิเคราะห์ตลาดในระดับภูมิภาคและโลกอย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งวิเคราะห์อิทธิพลของตัวขับเคลื่อน อุปสรรค และตัวบ่งชี้ในระดับโลกและภูมิภาคทั้ง […]