รายงานการวิเคราะห์การบริโภคพลังงานในอุตสาหกรรมเครือข่ายผู้ดําเนินการโลก ระหว่างปี 2019-2022: รายงานปี 2023 ใหม่ที่เน้นที่ Telcos, Webscalers และ Carrier-Neutral Operators (CNNOs)

Oil and Gas 51 Megapixl Sculpies 1 Global Energy Consumption in the Network Operator Industry Analysis Report 2019-2022: New 2023 Report that Focuses on Telcos, Webscalers, and Carrier-Neutral Operators (CNNOs)

ดับลิน, ต.ค. 25, 2023 — รายงาน “ผู้ประกอบการล้มเหลวในการหักล้างความติดพิษด้านพลังงานในปี 2565” ถูกเพิ่มเข้าสู่การเสนอของ ResearchAndMarkets.com

Research_and_Markets_Logo

รายงานฉบับนี้ศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมผู้ประกอบการเครือข่าย ครอบคลุมผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการเว็บสเกล และผู้ประกอบการเครือข่ายเป็นกลาง (CNNOs) รายงานประเมินแนวโน้มการใช้พลังงานรวมถึงรายได้และสถิติอื่นๆ และเน้นย้ํากลยุทธ์ประหยัดพลังงานที่ผู้ประกอบการสําคัญนํามาใช้

การวิเคราะห์นี้อาศัยข้อมูลและรายงานด้านความยั่งยืนจาก 101 ผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมดของอุตสาหกรรมผู้ประกอบการเครือข่าย: 17 ผู้ให้บริการเว็บสเกล 29 ผู้ประกอบการเครือข่ายเป็นกลาง และ 55 ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ระยะเวลาครอบคลุมปี 2562-2565 การใช้พลังงานหมายถึงการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเช่นน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

ผู้ประกอบการเครือข่ายทุกประเภทต่างถูกกดดันให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเดินหน้าเร็วขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน พวกเขายังกังวลเกี่ยวกับการลดต้นทุนด้านพลังงานอีกด้วย ดังนั้นจึงมีความสนใจอย่างมากต่อแนวโน้มการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมผู้ประกอบการเครือข่าย ผู้ประกอบการทุกประเภทกําลังศึกษากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานหรือชะลออัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน

สําหรับปี 2565 เราประมาณการว่าผู้ประกอบการเครือข่ายใช้พลังงานรวมเท่ากับ 543.6 เทราวัตต์ชั่วโมง (TWh) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 88 ของพลังงานทั้งหมดได้มาจากไฟฟ้า อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในปี 2565 ช้ากว่าร้อยละ 9 ในปี 2563 และ 2564

การใช้พลังงานของผู้ให้บริการเว็บสเกลเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด ร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลักดันให้สัดส่วนการใช้พลังงานของภาคนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.1 การใช้พลังงานของผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นช้าที่สุด ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลักดันให้สัดส่วนการใช้พลังงานของภาคนี้ลดลงเป็นร้อยละ 60.5 ผู้ประกอบการเครือข่ายเป็นกลางมีการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้สูงที่สุด แต่ภาคนี้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทําให้สัดส่วนการใช้พลังงานของภาคนี้คงที่ที่เกือบร้อยละ 14

การใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้ หรือความติดพลังงาน เป็นสถิติที่ใช้เปรียบเทียบอีกตัวหนึ่ง ทั่วภาคผู้ประกอบการ ความติดพลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 127 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อล้านบาทของรายได้ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน ซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดยส่วนใหญ่

สถิตินี้น่ากังวลบ้าง เนื่องจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องการลดต้นทุนทุกด้านรวมถึงพลังงาน พวกเขามีอ

Next Post

Borr Drilling Limited ประกาศการกําหนดราคาหุ้นกู้ระดับสูงที่มีหลักประกัน

พฤหัส ต.ค. 26 , 2023
HAMILTON, Bermuda, ตุลาคม 24, 2023 — Borr Drilling Limited (“บริษัท”) (NYSE: BORR) (OSE: BORR) ประกาศวันนี้ว่า Borr IHC Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ได้กําหนดราคาการเสนอขายหุ้นกู้ระดับชั้นสูงมีมูลค่ารวม 1,540,000,000 เหรียญสหรัฐ โดยประกอบด้วยหุ้นกู้ระดับชั้นสูงมีมูลค่า 1 […]