สก็อตตี้ รีซอร์ซเซส ประกาศการระดมทุนเอกชนสูงสุด 3.5 ล้านดอลลาร์

/ไม่สําหรับการเผยแพร่ไปยังบริการข่าวสารของ สหรัฐอเมริกา หรือเพื่อเผยแพร่ใน สหรัฐอเมริกา/
แวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, 8 ก.ย. 2023 /CNW/ – Scottie Resources Corp. (TSXV: SCOT) (OTCQB: SCTSF) (FSE: SR8) (“Scottie” หรือ“บริษัท”) มีความยินดีที่จะประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์แบบไม่รับประกันการจําหน่ายเพื่อระดมทุนรวมสูงสุด $3,500,000 (“การเสนอขาย”)

การเสนอขายจะประกอบด้วยการผสมผสานของ: (i) หน่วยไม่ผ่านการโฟลทรู (“NFT Units”) ที่จะขายในราคา $0.23 ต่อ NFT Unit เพื่อระดมทุนรวมสูงสุด $1,500,000 (“NFT Offering”); และ (ii) หน่วยโฟลทรู (“Charity FT Units”) ที่จะขายในราคา $0.33 ต่อ Charity FT Unit เพื่อระดมทุนรวมสูงสุด $2,000,000 (“Charity FT Offering”) แต่ละ NFT Unit จะประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัท (“Common Share”) และใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญครึ่งหนึ่ง (“Warrant”) แต่ละ Charity FT Unit จะประกอบด้วย Common Share ที่จะถือว่าเป็น “หุ้นโฟลทรู” ตามความหมายในวรรค 66(15) ของ พระราชบัญญัติภาษีอากร (แคนาดา) (“กฎหมายภาษี”) และใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญครึ่งหนึ่ง ใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับทุกหน่วยจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดเดียวกัน ซึ่งแต่ละใบสําคัญแสดงสิทธิให้สิทธิ์ผู้ถือในการซื้อ Common Share หนึ่งหุ้น (“Warrant Share”) เป็นระยะเวลาสอง (2) ปีนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิ $0.35 ต่อ Warrant Share

บริษัทตั้งใจที่จะใช้จํานวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย Charity FT เพื่อการสํารวจและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องบนทรัพย์สินเหมืองแร่ Scottie และ Blueberry ของบริษัท รายได้จากการเสนอขาย NFT จะถูกใช้สําหรับเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารทั่วไป

รายได้ทั้งหมดจากการเสนอขาย Charity FT จะถูกใช้สําหรับค่าใช้จ่ายในการสํารวจแร่แคนาดา ตามความหมายในวรรค (f) ของคําจํากัดความ “ค่าใช้จ่ายในการสํารวจแร่แคนาดา” ในวรรค 66.1(6) ของกฎหมายภาษี และ “ค่าใช้จ่ายในการทําเหมืองโฟลทรู” ตามคําจํากัดความในวรรค 127(9) ของกฎหมายภาษี ที่จะถือว่าเป็น “ค่าใช้จ่ายในการทําเหมืองโฟลทรู” และ “ค่าใช้จ่ายในการทําเหมืองโฟลทรูบริติชโคลัมเบีย” ตามคําจํากัดความในวรรค 4.721(1) ของ พระราชบัญญัติภาษีอากร (บริติชโคลัมเบีย) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในหรือก่อน วันที่ 31 ธันวาคม 2024 และสละสิทธิ์กับวันมีผลย้อนหลังไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2023 ให้กับผู้ซื้อ Charity FT Units เป็นครั้งแรก

บริษัทอาจจ่ายค่านายหน้าเป็นเงินสดและใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถโอนได้ในการเสนอขาย โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ TSX Venture Exchange หลักทรัพย์ทั้งหมดที่ออกและขายภายใต้การเสนอขายจะอยู่ภายใต้ระยะเวลาห้ามขายสี่เดือนและหนึ่งวันนับจากวันที่ออก การดําเนินการเสร็จสิ้นการเสนอขายและการจ่ายค่านายหน้าใด ๆ ยังคงอยู่ภายใต้การรับการอนุมัติที่จําเป็นทั้งหมด รวมถึงการอนุมัติของตลาดหลักทรัพย์ TSX Venture Exchange

เกี่ยวกับ SCOTTIE RESOURCES CORP.

Scottie ถ

Next Post

Korean Fashion Showroom ‘The Selects’ to Captivate New York

จันทร์ ก.ย. 11 , 2023
Seoul, Korea, September 11, 2023 – (SEAPRWire) – Ten designer brands in Seoul have landed in New York for the colorful and diverse fashion festival “New York Fashion Week.” At the event organized by KOREA CREATIVE CONTENT AGENCY, a total of 10 brands are showcasing their brands at ‘The Selects Showr […]