โปรดเกล้าตั้งสมณศักดิ์ “พระราชธรรมสุนทร” วัดพระเชตุพนฯ

โปรดเกล้าตั้งสมณศักดิ์ “พระราชธรรมสุนทร” รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็น “พระเทพวชิรโมลี”

วันนี้ (28 มี.ค.2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระราชธรรมสุนทร เป็น พระเทพวชิรโมลี ปูชนียสถานธุราทร คุณากรธรรมภาษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “พระราชธรรมสุนทร”

ขอบคุณภาพปกข่าว : เหรียญหลวงปู่ทวด คณะ 7 วัดประยุรวงศาวาส

สำหรับ พระราชธรรมสุนทร รักษาการ จ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เดิมชื่อ ทองใบ พันธุ์ศิริ เป็นชาว อ.บ้านนา จ.นครนายก อุปสมบท เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2494 ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก

พ.ศ.2506 เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูวิจิตรโฆษา ฐานานุกรมในพระอัฐิ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

พ.ศ.2511 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (จปร.) ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2516 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

วันที่ 5 ธ.ค.2525 เป็น พระราชาคณะปลัดซ้าย ที่ พระอุดรคณารักษ์ อรรควิจารณคุณ วิบุลญาณอนันต์ สรรพมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรม ในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ 5 ธ.ค.2546 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมสุนทร บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

Next Post

กองทัพไทย แจงร่วมงานวันกองทัพเมียนมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์

จันทร์ มี.ค. 29 , 2021
ฝ่ายความมั่นคงของไทย ชี้แจงถึงสาเหตุที่ส่งผู้ช่วยทูตทหารไทยร่วมงานวันสถาปนากองทัพเมียนมา เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านการทหาร พร้อมย้ำจุดยืนกองทัพยึดนโยบายของรัฐบาลไม่แทรกแซงกิจการภายในของเมียนมา วันนี้ (28 มี.ค.2564) ฝ่ายความมั่งคงของไทย ยอมรับว่าไทยเป็น 1 ใน 8 ประเทศ ที่ส่งผู้ช่วยทูตทหารไท […]