LNG ENERGY GROUP CORP. ประกาศการจดทะเบียนใน TSX VENTURE EXCHANGE

/ไม่สําหรับเผยแพร่ต่อบริการข่าวสารของสหรัฐอเมริกา หรือเพื่อปล่อยตัว, เผยแพร่, แจกจ่าย หรือเผยแพร่โดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในหรือเข้าสหรัฐอเมริกา./

โตรอนโต, 8 ก.ย. 2566 /CNW/ – LNG Energy Group Corp. (บริษัท “บริษัท” หรือ “LNG Energy“) มีความยินดีที่จะประกาศว่า ต่อจากการแถลงข่าวของบริษัทเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 บริษัทได้รับการอนุมัติสุดท้ายจากตลาดหลักทรัพย์ TSX Venture Exchange (ตลาด “TSXV“) ให้จดทะเบียนหุ้นสามัญของ LNG Energy (หุ้น “หุ้นสามัญ“) และใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ใบสําคัญ “ใบสําคัญแสดงสิทธิ“) ในตลาด TSXV ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทการสกัดน้ํามันและก๊าซชั้น 1 TSXV ได้ออกประกาศการจดทะเบียนเกี่ยวกับหุ้นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 (ประกาศ “ประกาศสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์“) หุ้นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทจะถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แคนาดาเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายหุ้นในวันที่ 11 กันยายน 2566 การซื้อขายในตลาด TSXV เกี่ยวกับหุ้นสามัญ ภายใต้สัญลักษณ์ “LNGE” และใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใต้สัญลักษณ์ “LNGE.WT” จะเริ่มต้นเมื่อเปิดตลาดในวันที่ 12 กันยายน 2566

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียนจะเป็น 155,108,166 หุ้น และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียนจะเป็น 44,577,350 ใบ หุ้นสามัญจํานวน 76,510,001 หุ้น และใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 27,964,000 ใบที่ถือโดยผู้บริหารจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดการฝากหลักทรัพย์แบบมูลค่าขั้นต่ําของ TSXV ชั้น 1 โดยหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ร้อยละ 25 จะถูกปลดล็อคในวันที่ออกประกาศสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ และอีกร้อยละ 25 ของหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ทั้งหมดจะถูกปลดล็อคตามลําดับ ในวันครบรอบ 6, 12 และ 18 เดือน นับจากวันที่ออกประกาศสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์

เกี่ยวกับ LNG Energy

บริษัทมุ่งเน้นการได้มาและพัฒนาการผลิตและสํารวจก๊าซธรรมชาติในละตินอเมริกา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.lngenergygroup.com

คําเตือนเกี่ยวกับข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า:

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” (รวมเรียกว่า “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า”) ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์แคนาดาที่ใช้บังคับ ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า และอยู่บนพื้นฐานของการประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการที่ถือว่าสมเหตุสมผล ซึ่งอาจมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่อาจทราบได้ ซึ่งอาจทําให้ผลลัพธ์และเหตุการณ์ในอนาคตแตกต่างจากที่แสดงไว้ในข้อความดังกล่าว ปัจจัยเหล่านี้รวมถึง ธุรกิจทั่วไป เศรษฐกิจ การแข่งขัน การเมืองและสังคม การหน่วงเหนี่ยวหรือล้มเหลวในการได้รับอนุมัติจากคณะก

Next Post

การลงทุนของรัฐบาลส่งมอบโครงการพลังงานลม Weavers Mountain 95 เมกะวัตต์

เสาร์ ก.ย. 9 , 2023
แอนติโกนิช, NS, 8 ก.ย. 2023 /CNW/ – ชุมชนทั่ว แคนาดา กําลังทํางานเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น โดยการสร้างระบบไฟฟ้าที่จัดหา พลังงานสะอาดและราคาย่อมเยาให้กับบ้านและธุรกิจเมื่อต้องการ การลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดในหุ้นส่วนกับชุมชนชาวอินเดียน คนงาน และอุตสาหกรรมนั้นสําคัญต่อการสร้า […]